top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท เอ็ม ทัช (ประเทศไทย) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") และผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ซึ่งบริษัท เป็นผู้ให้บริการ

1.คำนิยาม

 

1.1 “แอพลิเคชัน” หมายถึง โปรแกรม ซอฟแวร์ ที่บริษัทเป็นผู้เผยแพร่และผู้ใช้ได้ทำการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต โดยความยินยอมของผู้ใช้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

1.2 “เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ภายเคลื่อนไหว แอพลิเคชัน และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

1.3 "เนื้อหาจากบริการ" หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางช่องทางบริการ

1.4 "เนื้อหาจากผู้ใช้" หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลด ผ่านช่องทางบริการ

1.5 “กิจกรรม” หมายถึง การกระทำที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ ที่ได้กระทำผ่านทางช่องทางบริการ

2.การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

  •  

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขจึงจะสามารถใช้บริการ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

2.2 ผู้เยาว์สามารถใช้บริการ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กิจกรรมหรือเนื้อหาจากผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบ

2.3 การที่ผู้ใช้ใช้บริการ ถือว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

2.4 หากมีการแก้ไขข้อกำหนดหรือไม่การเพิ่มเติมเงื่อนไขสำหรับบริการ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นด้วย

3.บัญชีผู้ใช้และการใช้บริการ


3.1 เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีการใช้งาน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่บริษัทที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

3.2 เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านสำหรับใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสผ่านหากเกิดการใช้งานในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านหรือผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ ได้ดำเนินการด้วยตนเองทุกประการ

3.3 ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้บริการเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ สามารถลบบัญชีผู้ใช้ของตนและเลิกใช้บริการ ได้ โดยความประสงค์ของผู้ใช้เอง

3.4 บริษัท อาจระงับ เพิกถอนสิทธิการใช้งาน หรือลบบัญชีผู้ใช้ ของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีผู้ใช้ทราบล่วงหน้า หากบริษัท ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือกระทำการใดๆอันขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีการใช้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการใช้บริการครั้งสุดท้าย

3.5 สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีผู้ใช้ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้เองก็ตาม และจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีผู้ใช้ได้

3.6 บัญชีผู้ใช้เป็นสิทธิเฉพาะของแต่ละผู้ใช้ มีไว้เพื่อการใช้บริการโดยเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าของบัญชีได้ การใช้งานบริการผ่านบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าจะโดยเจ้าของบัญชีหรือบุคคลใด ถือว่าเป็นการใช้งานของเจ้าของบัญชี และเจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่มีต่อบริการ

3.7 บริษัทสงวนสิทธิที่จะจำกัดการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

3.8 บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือยุติการให้บริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

3.9 บริษัทอาจนำเสนอ เนื้อหาหรือบริการอื่นๆ ที่ให้บริการโดยคู่ค้ารายอื่นที่ร่วมมือกับบริษัท โดยคู่ค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้อาจต้องยอมรับถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการนั้นๆซึ่งคู่ค้าเป็นผู้กำหนด

3.10 บริษัท สงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาในรูปแบบต่างๆเช่น ข้อความ ภาพนิ่ง วีดีโอ สำหรับบริษัท หรือบริการของคู่ค้าให้ผู้ใช้ผ่านทางบริการของบริษัท

4.เนื้อหา

 

4.1 เนื้อหาใดๆของบริษัท จัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและเข้าถึงเนื้อหาจากบริการเท่านั้น โดยบริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาจากบริการ โดยสิทธิดังกล่าวที่อนุญาตแก่ผู้ใช้เป็นสิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนสิทธิต่อได้ โดยบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆในเนื้อหาที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงผ่านบริการ
4.2 การเข้าถึงเนื้อหาจากบริการที่บริษัทนำเสนอและอนุญาตนั้น เป็นไปตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริการ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานเนื้อหาเพื่อการอื่นเช่นการทำซ้ำหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ
4.3 บริการ อาจรวมถึง คุณลักษณะการทำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้หลายคนสามารถที่จะโพสต์ แก้ไข และลบรายการต่างๆ ได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาจากผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นๆ แก้ไขเนื้อหาจากผู้ใช้ได้
4.4 เนื้อหาจากผู้ใช้ ที่ได้มีการส่งผ่านบริการจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง บริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ใช้ หากบริษัทเห็นว่าเนื้อหาจากผู้ใช้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทอาจลบหรือถอดถอนเนื้อหาดังกล่าวออกจากบริการภายใน 24 ชั่วโมง แต่บริษัทไม่มีภาระหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว
4.5 ผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นแก้ไขหรือทำซ้ำเนื้อหาที่ได้มีการส่งผ่านบริการ โดยเนื้อหาที่ถูกแก้ไขหรือทำซ้ำและส่งผ่านบริการโดยผู้ใช้รายอื่นจะถือเป็นเนื้อหาจากผู้ใช้ที่ได้กระทำการแก้ไขหรือทำซ้ำนั้นๆ
4.6 ผู้ใช้ที่ส่งผ่านเนื้อหาผ่านบริการ จะต้องมอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ผูกขาด ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ใช้ได้ทุกแห่ง และสิทธิที่จะโอนสิทธิช่วงการอนุญาต ในเนื้อหาดังกล่าวแก่บริษัท เป็นระยะเวลาที่ไม่จำกัด เพื่อใช้เนื้อหาดังกล่าว โดยผู้ใช้จะยังคงมีสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้ใช้อยู่เช่นเดิม และบริษัทจะไม่ได้มาซึ่งสิทธิใดๆในเนื้อหาดังกล่าว
4.7 หากบริษัทเห็นว่า ผู้ใช้ หรือเนื้อหาจากผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิของผู้ใช้ในการที่จะใช้เนื้อหาจากผู้ใช้ในบางลักษณะ เช่น การลบเนื้อหาจากผู้ใช้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากผู้ใช้
4.8 บริษัทไม่รับประกันไม่ว่ากรณีใดๆว่าบริการและเนื้อหาจากบริการจะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความไม่มีเสถียรภาพ ความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อผิดพลาดของบริการหรือ ความผิดพลาดด้านเทคนิค หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว

5. ข้อห้ามของกิจกรรม

 

ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการในกิจกรรมในลัษณะต่างๆดังต่อไปนี้
5.1 กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และเป็นการละเมิดข้อกฎหมายใด
5.2 กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นไปในลักษณะเพื่อปลุกระดม หรือยุยงเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งของกลุ่มคน หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคม ศาสนา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิวหรือถิ่นกำเนิด
5.3 กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือคู่ค้าของบริษัท
5.4 กิจกรรมที่เป็นการการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทหรือคู่ค้าของบริษัท
5.5 กิจกรรมที่มีการใช้บริการเพื่อการพนัน การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพนัน การขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ
5.6 กิจกรรมที่แทรกแซงการทำงานของระบบและการให้บริการของบริษัท
5.7 กิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่ามีแนวโน้วที่จะขัดต่อกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

6.ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 

6.1 ผู้ใช้จะต้องใช้บริการนี้โดยเป็นการยอมรับของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่กระทำไปและผลของกิจกรรมที่มีต่อบริการนี้
6.2 ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ที่ผู้ใช้ติดตั้งแอพลิเคชันของบริษัท และรับผิดชอบจัดหาซึ่งเครือข่ายสัญญาณเพื่อการรับส่งข้อมูลสำหรับการใช้บริการโดยผู้ใช้เอง
6.3 บริษัทอาจใช้มาตรการที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเข้าระงับยับยั้งกิจกรรมของผู้ใช้หรืออาจระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้บริการหากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้กำลังใช้บริการในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อบุคคลอื่นๆ
6.4 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หรือถูกฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทเต็มจำนวนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

7.การยกเว้นความรับผิดของบริษัท

 

บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ซึ่งมีการใช้บริการในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือการละเมิดใดๆของบริษัท

8.การแจ้งเตือนและการติดต่อ

 

8.1 เมื่อบริษัท แจ้งหรือติดต่อผู้ใช้ เกี่ยวกับบริการ บริษัทอาจใช้การส่งอีเมล หรือวิธีการที่บริษัท เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในเว็บไซต์ซึ่งบริษัท เป็นผู้ดำเนินงาน
8.2 เมื่อผู้ใช้ แจ้งหรือติดต่อบริษัท เกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้จะต้องส่ง email มายังที่อยู่อีเมลที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์ซึ่งบริษัท เป็นผู้ดำเนินงานหรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่บริษัท กำหนด

9.กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจ

 

บริษัทกำหนดให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ฉบับภาษาไทย เป็นต้นฉบับ บริษัทอาจมีการจัดหาคำแปลเป็นภาษาอื่นเพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างฉบับภาษาไทยและคำแปล บทบัญญัติในฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับเหนือคำแปลอื่นใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายของประเทศไทย หากจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ จะกระทำภายใต้เขตอำนาจโดยเฉพาะของศาลไทย

bottom of page