top of page

ข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ (“ข้อตกลง")

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2020

โปรดอ่านข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้นี้ ("ข้อตกลง") อย่างละเอียดก่อนใช้ ThaiToon ("แอปพลิเคชัน")
การใช้แอ็พพลิเคชันหมายความว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงนี้
ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) และ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด และควบคุมการใช้งานแอ็พพลิเคชั่นที่ได้รับจาก บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้อย่าดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน
แอพพลิเคชั่นนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้โดย บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

1.การอนุญาต

บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด อนุญาตให้คุณดาวน์โหลด, ติดตั้งและใช้แอพพลิเคชั่นนี้ได้เพียงอย่างเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

2.ข้อจำกัด

คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการและคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น:
ให้อนุญาต ขาย แจกจ่าย ให้เช่า จัดจำหน่าย outsource เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ของแอพพลิเคชั่นหรือทำให้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้ได้กับบุคคลที่สาม
คัดลอกหรือใช้แอพพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามหัวข้อ "ใบอนุญาต" ด้านบน
แก้ไข, สร้างผลงานลอกเลียนแบบ, แยกชิ้นส่วน, ถอดรหัส, คอมไพล์ย้อนกลับ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ ส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชัน
ลบ, แก้ไขหรือปิดบังประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ของ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท ในเครือคู่ค้าซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของแอพพลิเคชั่น

3.บริการและเนื้อหา (อ้างถึงและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไงในการใช้งาน)

 

เนื้อหาใดๆของบริษัท จัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและเข้าถึงเนื้อหาจากบริการเท่านั้น โดยบริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาจากบริการ โดยสิทธิดังกล่าวที่อนุญาตแก่ผู้ใช้เป็นสิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนสิทธิต่อได้ โดยบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆในเนื้อหาที่บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงผ่านบริการ
การเข้าถึงเนื้อหาจากบริการที่บริษัทนำเสนอและอนุญาตนั้น เป็นไปตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริการ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานเนื้อหาเพื่อการอื่นเช่นการทำซ้ำหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ
บริการ อาจรวมถึง คุณลักษณะการทำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้หลายคนสามารถที่จะโพสต์ แก้ไข และลบรายการต่างๆได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาจากผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นๆ แก้ไขเนื้อหาจากผู้ใช้ได้
เนื้อหาจากผู้ใช้ ที่ได้มีการส่งผ่านบริการจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง บริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ใช้ หากบริษัทเห็นว่าเนื้อหาจากผู้ใช้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทอาจลบหรือถอดถอนเนื้อหาดังกล่าวออกจากบริการภายใน 24 ชั่วโมง แต่บริษัทไม่มีภาระหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว

4.ทรัพย์สินทางปัญญา

 

แอ็พพลิเคชันนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด

5.การปรับปรุงแอพพลิเคชั่น

 

บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระงับหรือยุติการใช้งานแอ็พพลิเคชั่นหรือบริการใด ๆ ที่เชื่อมต่อไว้โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

6.การอัปเดตแอ็พพลิเคชัน

 

บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด อาจมีการปรับปรุงหรือปรับปรุงคุณลักษณะ / ฟังก์ชันการทำงานของแอ็พพลิเคชันซึ่งอาจรวมถึงแพทช์การแก้ไขข้อผิดพลาดการอัปเดตการอัปเกรดและการแก้ไขอื่น ๆ ("อัปเดต") การอัปเดตอาจแก้ไขหรือลบคุณลักษณะและ / หรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของแอ็พพลิเคชัน คุณตกลงว่า บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้อง (i) ให้การปรับปรุงใด ๆ หรือ (ii) ยังคงให้หรือเปิดใช้งานคุณลักษณะเฉพาะและ / หรือฟังก์ชันการทำงานของแอ็พพลิเคชั่นต่อคุณ
คุณยอมรับว่าการปรับปรุงทั้งหมดจะถือเป็นส่วนหนึ่งของแอ็พพลิเคชันและ (ii) ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงนี้

7.บริการของบุคคลที่สาม

 

แอ็พพลิเคชันสามารถแสดงรวมหรือให้เนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมถึงข้อมูลข้อมูลแอพพลิเคชันและบริการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ) หรือจัดหาลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ("บริการของบุคคลที่สาม") คุณรับทราบและยอมรับว่า บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อบริการของบุคคลที่สามรวมทั้งความถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาความถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ความถูกต้องคุณภาพหรือด้านอื่นใด บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ถือว่าและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับบริการบุคคลที่สาม
บริการของบุคคลที่สามและลิงก์ต่างๆจะมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณและคุณเข้าถึงและใช้งานโดยสิ้นเชิงภายใต้ความเสี่ยงของคุณเองและภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

8.การบังคับใช้และการยกเลิก

 

ข้อตกลงนี้จะมีผลจนกว่าจะสิ้นสุดโดยคุณหรือ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด อาจใช้ดุลยพินิจของ บริษัทฯ ในการตัดสินใจระงับหรือยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้
คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ด้วยการลบแอปพลิเคชันและสำเนาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์มือถือหรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้คุณจะยุติการใช้งานแอพพลิเคชั่นทั้งหมดและลบสำเนาทั้งหมดของแอ็พพลิเคชันออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่ จำกัด สิทธิหรือการชดใช้ใดๆ ของ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ตามกฎหมายหรือในส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงใดๆ ภายใต้ข้อบังคับของคุณในระหว่างข้อตกลงนี้ ข้อตกลง.

9.การชดใช้

 

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ และระงับไว้แก่บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนักงาน พนักงานตัวแทน คู่ค้าและผู้อนุญาต (ถ้ามี) ต่อการเรียกร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นจาก: (ก) การใช้แอพพลิเคชัน; (ข) การละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ (c) การละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม

10.ไม่มีการรับประกัน

 

แอพลิเคชันหรือบริการนี้ ถูกให้บริการแก่คุณตาม "สิ่งที่เป็น" และ "สิ่งที่มี" และมีข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ในนามของตนเองและในนามของบริษัท ในบริษัทเครือ และบริษัทผู้ให้อนุญาต และผู้ให้บริการของบริษัทในเครือ ขอบเขตความรับผิดชอบสูงสุดโดยชัดแจ้งจะปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยทางตรงโดยนัยตามกฎหมาย หรือโดยนัยเกี่ยวกับแอ็พพลิเคชัน รวมถึงการรับประกันโดยนัยโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหัวข้อ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ การปฏิบัติงาน การใช้หรือการค้า บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับรองและไม่ถือเป็นตัวแทนใดๆ ที่แอพพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการของท่านบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ ความเข้ากันได้หรือใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น แอพพลิเคชันระบบหรือการใช้งานโดยไม่ติดขัดตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือความเชื่อถือได้ หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องสามารถหรือจะได้รับการแก้ไข
โดยไม่จำเพียงที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ให้บริการของ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (1) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือ ความพร้อมของแอพพลิเคชันหรือข้อมูลเนื้อหาและวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในนั้น (2) แอพพลิเคชันจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากข้อผิดพลาด (3) ความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่จัดเตรียมไว้ในแอพพลิเคชั่น หรือ (4) แอ็พพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหาหรืออีเมลที่ส่งมาจากหรือในนามของ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เป็นไวรัส, สคริปต์, ม้าโทรจัน, เวิร์ม, มัลแวร์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือ จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือข้อ จำกัด ในสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภคดังนั้นการยกเว้นและข้อ จำกัด ข้างต้นบางอย่างอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ

11.การจำกัดความรับผิด

 

แม้ว่าความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นความรับผิดทั้งหมดของ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด และซัพพลายเออร์ใดๆ ของ บริษัท ภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้และการชดเชยเฉพาะของคุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะ จำกัด จำนวนเงินที่จ่ายจริง คุณสำหรับแอพพลิเคชัน
ในส่วนที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด หรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษโ ดยบังเอิญ โดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญหาย ของผลกำไรการสูญหายของข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ การบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม) แม้ว่าบริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายรายใดก็ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการแก้ไขปัญหาจะไม่สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของมัน
บางรัฐ / เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นหรือการยกเว้นอาจไม่ใช้กับคุณ

12.การเป็นโมฆะ

 

หากข้อบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องบทบัญญัติดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขและตีความเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

13.การสละสิทธิ

 

ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้การไม่ใช้สิทธิหรือต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้สิทธิดังกล่าวของคู่สัญญาหรือการกระทำดังกล่าวเมื่อใดก็ได้และจะไม่เป็นการสละสิทธิ์ในการฝ่าฝืนนั้นถือเป็นการยกเว้น การฝ่าฝืนใดๆ ที่ตามมา

14.การแก้ไขข้อตกลงนี้

 

บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงหรือแทนที่ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ หากการแก้ไขเป็นข้อมูลสำคัญเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล
สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะได้รับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว
การเข้าถึงหรือใช้แอ็พพลิเคชันของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใดๆ มีผลบังคับใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขใหม่ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอ็พพลิเคชันอีกต่อไป

15.กฎหมายที่บังคับใช้

 

กฎหมายของประเทศไทย ไม่รวมถึงการขัดกันต่อข้อกฎหมายจะมีผลใช้บังคับกับข้อตกลงนี้และการใช้งานแอ็พพลิเคชันของคุณ การใช้งานแอ็พพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นรัฐ หรือระหว่างประเทศอื่นๆ

16.ข้อมูลติดต่อ

 

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้โปรดติดต่อเราที่ isupport@mtouche.com 02-114-7549 ต่อ 2

17.ข้อตกลงทั้งหมด

 

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชันของคุณและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าหรือในคราวเดียวกันระหว่างคุณกับ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด
คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้เมื่อคุณใช้หรือซื้อบริการอื่นๆ ของ บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง บริษัท เอ็มทัช (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดหาให้กับคุณในขณะที่มีการใช้งานหรือการซื้อ

bottom of page